Basszusgitár Blog videói (Magyar Zenész Bázis) - Magyar Zenész Bázis 2019-05-21T06:28:31Z http://zeneszbazis.hu/video/video/listForContributor?screenName=0vqih6z2qbd8u&rss=yes&xn_auth=no Nicolas lemezfelvétel Temesi Bercivel 2011 tag:zeneszbazis.hu,2012-01-30:2841165:Video:170673 2012-01-30T20:01:01.032Z Basszusgitár Blog http://zeneszbazis.hu/profile/BasszusgitarBlog <a href="http://zeneszbazis.hu/video/nicolas-lemezfelv-tel-temesi-bercivel-2011"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/RlFtopzXmt5vWE1yZ6sfIcwDdJagOceEYM9DQy6yTjFA768cREqDNxWWJW-QILT46e2sUT1KOFYQHKhO8xb4bZX7r76OpoIN/tmp493020.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Bélyegkép" /><br /> </a> <a href="http://zeneszbazis.hu/video/nicolas-lemezfelv-tel-temesi-bercivel-2011"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/RlFtopzXmt5vWE1yZ6sfIcwDdJagOceEYM9DQy6yTjFA768cREqDNxWWJW-QILT46e2sUT1KOFYQHKhO8xb4bZX7r76OpoIN/tmp493020.png?width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="Bélyegkép" /><br /> </a> XXI. lecke - 4. Pastorius tag:zeneszbazis.hu,2011-12-25:2841165:Video:166953 2011-12-25T01:30:18.802Z Basszusgitár Blog http://zeneszbazis.hu/profile/BasszusgitarBlog <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-4-pastorius"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/GMGEOonvDWneJPsMHT0cCoLlZBizH8FN9Px22yuN702t*5tF307ME7l0zH4PgBHnCEYDp86WZssee1cwU*dZ6uHvC0*LnmYK/tmp478636.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison. <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-4-pastorius"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/GMGEOonvDWneJPsMHT0cCoLlZBizH8FN9Px22yuN702t*5tF307ME7l0zH4PgBHnCEYDp86WZssee1cwU*dZ6uHvC0*LnmYK/tmp478636.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison. XXI. lecke - 3. FBlues tag:zeneszbazis.hu,2011-12-25:2841165:Video:166834 2011-12-25T01:20:32.975Z Basszusgitár Blog http://zeneszbazis.hu/profile/BasszusgitarBlog <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-3-fblues"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/EhvqKSxCv1xcLx4*i6Q0KSiFuxk6whOyFogvurDQ7GgCP*xF-76diIaBCMu2RvCxFSsU0NfYq6FtdrKpy5ohx1JMV6*Ph3D7/tmp490201.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison. <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-3-fblues"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/EhvqKSxCv1xcLx4*i6Q0KSiFuxk6whOyFogvurDQ7GgCP*xF-76diIaBCMu2RvCxFSsU0NfYq6FtdrKpy5ohx1JMV6*Ph3D7/tmp490201.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison. XXI. lecke - 2. Funk tag:zeneszbazis.hu,2011-12-25:2841165:Video:166951 2011-12-25T01:05:18.895Z Basszusgitár Blog http://zeneszbazis.hu/profile/BasszusgitarBlog <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-2-funk"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/79qIlGeItRrB43toOqtu-bELCZdvzZqRP3qigzcQ0DY3fl9nJcFKiQNWL2HBCZ7yJGSMXbN2MXdFaz6EF2CFlenMJRumgBqW/tmp492490.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison. <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-2-funk"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/79qIlGeItRrB43toOqtu-bELCZdvzZqRP3qigzcQ0DY3fl9nJcFKiQNWL2HBCZ7yJGSMXbN2MXdFaz6EF2CFlenMJRumgBqW/tmp492490.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison. XXI. lecke - 1. Beköszönés tag:zeneszbazis.hu,2011-12-25:2841165:Video:167067 2011-12-25T01:01:56.029Z Basszusgitár Blog http://zeneszbazis.hu/profile/BasszusgitarBlog <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-1-bek-sz-n-s"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/zl7SH0FqL4CnXAuPA3e0Pv11-GX79oNC59iyz*CY4ioMmhnuYB-hVZdXRxhZHYYA9QGQbzWh2acgtvwUF9*ssBf2m03ZYKLP/tmp436489.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison. <a href="http://zeneszbazis.hu/video/xxi-lecke-1-bek-sz-n-s"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/zl7SH0FqL4CnXAuPA3e0Pv11-GX79oNC59iyz*CY4ioMmhnuYB-hVZdXRxhZHYYA9QGQbzWh2acgtvwUF9*ssBf2m03ZYKLP/tmp436489.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Bélyegkép" /><br /> </a><br />Temesi Berci basszusgitár blogja a Magyar Zenész Bázison.